Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức

Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức.

Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó.

The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself.

Khám phá thường xuất hiện khi người ta không tuân theo chỉ dẫn, khi rời khỏi đường cái, khi thử điều chưa được thử bao giờ.

Discoveries are often made by not following instructions, by going off the main road, by trying the untried.

Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó.

Goodwill cannot be purchased, it must be earned.

Thành công sẽ không tự đến với bạn. Bạn phải gặp nó ít nhất giữa đường.

Success won’t just come to you. It has to be met at least half way.

Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.

If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.

Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu.

Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

In books lies the soul of the whole past time.

Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức.

A loving heart is the beginning of all knowledge.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *