Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn

Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.

Hãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.

Be optimistic: It’s the best droop therapy.

Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.

Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

When you like your work every day is a holiday.

Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích.

Ambition is enthusiasm with a purpose.

Kẻ buồn chán nhất là kẻ thấy tất cả mọi người và tất cả mọi việc đều buồn chán.

The biggest bore is the person who is bored by everyone and everything.

Giữ nỗi sợ của mình cho riêng mình cũng là một hình thức can đảm.

Keeping your fears to yourself is a form of courage.

Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.

Progress depends upon the belief that things can always be better.

Tham vọng mãnh liệt không hữu dụng mấy nếu bạn đi nhầm đường.

A driving ambition is of little use if you’re on the wrong road.

Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối.

Opportunity’s favorite disguise is trouble.

Cười với người khác là một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời.

To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts.

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận.

Progress is not created by contented people.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *