Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.

I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!

To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.

Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.

This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.

Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn.

A man’s true character comes out when he’s drunk.

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

A day without laughter is a day wasted.

Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.

We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery.

. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.

Despair is a narcotic. It lulls the mind into indifference.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *