Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

Don’t let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller

~*~

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier

~*~

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

No one knows what he can do till he tries.

Publilius Syrus

~*~

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller

~*~

Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.

Helen Keller

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *