Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận tôi thu được từ sự nghiệp của mình.

I don’t believe that the public knows what it wants; this is the conclusion that I have drawn from my career.

Kẻ độc tài giải phóng chính mình, nhưng lại nô dịch hóa nhân dân.

Dictators free themselves, but they enslave the people.

Điều đáng buồn nhất tôi tưởng tượng ra được là quen với sự xa hoa.

The saddest thing I can imagine is to get used to luxury.

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.

To be successful, you’ve got to be willing to fail.

Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.

The ladder of success doesn’t care who climbs it.

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

Your future depends on many things, but mostly on you.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *